ManagementCommittee

Sl.no. Member Name Father’s /Spouse
Name
Occupation Residential Address Designation in
SMC
Ph. No
1 Mr. Shikhar Agarwal Shri Akhilesh Agarwal Business 491/3,Lucknow Road, Hardoi President 7408333333
2 Dr. Anil Gupta Shri Babulal Gupta Doctor Harsh Bhawan, Lucknow Road,
Hardoi
Vice President 9415082450
3 Mr Rajesh Srivastava Shri Durgesh Kumar
Srivastava
Business Bus Building, Hardoi Manager 7753965444
4 Mr. Ravi Gupta Shri Shyam Bihari
Gupta
Business Katra Bazar, Pihani, Hardoi Member 9415562405
5 Mr. Nitin Srivastava Shri Ramesh Chand
Srivastava
Business Near S D Inter College, Hardoi Member 9839457516
6 Mr. Arjit Mittal Shri Shiv Kumar
Agarwal
Business Circular Road , Hardoi Member 7754077000
7 Mr. Neelesh Pandey Shri Krishna Chandra
Pandey
Business Ramnagar Colony, Hardoi Parent
Representative
9956980353
8 Mr Anuj Sehgal Shri H.N. Sehgal Business Baaburam ka Hatta, Near
Ravidas Mandir, Hardoi
Parent
Representative
9415777898
9 Mr. Vivek Dwivedi Shri Ram Sanehi
Dwivedi
Teacher 320 Krishna Nagariya, Hardoi Other School
Teacher
9918135888
10 Mr. Sandeep Kumar Shri Hari Prasad
Verma
Teacher Bahra Saudagar, Lucknow Road,
Hardoi
Other School
Teacher
9335686059
11 Ms. Gaushya Saiyad Quamarul
Hasan
Teacher Seth M R Jaipuria School Hardoi School Teacher 7753865333
12 Ms. Leena Singh Mr Y.K.Srivastava Teacher Seth M R Jaipuria School Hardoi School Teacher 7985747437
13 Mr. Binod Tiwari Shri D. Tiwari Principal Seth M R Jaipuria School Hardoi Member Secretary
(School Principal)
7753898822
14 Dr. S.L Dwivedi Shri Lalji Mishra Principal Jawahar Navodaya Vidyalaya,
Pihani
Principal Sr.Sec.
School, Pihani
9457371351
15 Mr.K. L. Kishore Shri N. Ram Principal Kendriya Vidyalaya, Hardoi Principal Sr.Sec.
School, Hardoi
9456244291
Member Name Father’s / Spouse Name Occupation Residential Address Designation in SMC
Mr. Shikhar Agarwal Shri Akhilesh Agarwal Business 491/3,Lucknow Road, Hardoi President
Dr. Anil Gupta Shri Babulal Gupta Doctor Harsh Bhawan, Lucknow Road, Hardoi Vice President
Mr Rajesh Srivastava Shri Durgesh Kumar Srivastava Business Bus Building, Hardoi Manager
Mr. Ravi Gupta Shri Shyam Bihari Gupta Business Katra Bazar, Pihani, Hardoi Member
Mr. Nitin Srivastava Shri Ramesh Chand Srivastava Business Near S D Inter College, Hardoi Member
Mr. Arjit Mittal Shri Shiv Kumar Agarwal Business Circular Road , Hardoi Member
Mr. Neelesh Pandey Shri Krishna Chandra Pandey Business Ramnagar Colony, Hardoi Parent Representative
Mr Anuj Sehgal Shri H.N. Sehgal Business Baaburam ka Hatta, Near Ravidas Mandir, Hardoi Parent Representative
Mr. Vivek Dwivedi Shri Ram Sanehi Dwivedi Teacher 320 Krishna Nagariya, Hardoi Other School Teacher
Mr. Sandeep Kumar Shri Hari Prasad Verma Teacher Bahra Saudagar, Lucknow Road, Hardoi Other School Teacher
Ms. Gaushya Saiyad Quamarul Hasan Teacher Seth M R Jaipuria School Hardoi School Teacher
Ms Shani Mr Padanabham Teacher Seth M R Jaipuria School Hardoi School Teacher
Mr. Binod Tiwari Shri D. Tiwari Principal Seth M R Jaipuria School Hardoi Member Secretary (School Principal)
Dr. S.L Dwivedi Shri Lalji Mishra Principal Jawahar Navodaya Vidyalaya, Pihani Principal Sr.Sec. School, Pihani
Mr.K. L. Kishore Shri N. Ram Principal Kendriya Vidyalaya, Hardoi Principal Sr.Sec. School, Hardoi
Member Name Father’s / Spouse Name Occupation Residential Address Designation in SMC
Mr. Shikhar Agarwal Shri Akhilesh Agarwal Business 491/3,Lucknow Road, Hardoi President
Dr. Anil Gupta Shri Babulal Gupta Doctor Harsh Bhawan, Lucknow Road, Hardoi Vice President
Mr Rajesh Srivastava Shri Durgesh Kumar Srivastava Business Bus Building, Hardoi Manager
Mr. Ravi Gupta Shri Shyam Bihari Gupta Business Katra Bazar, Pihani, Hardoi Member
Mr. Nitin Srivastava Shri Ramesh Chand Srivastava Business Near S D Inter College, Hardoi Member
Mr. Arjit Mittal Shri Shiv Kumar Agarwal Business Circular Road , Hardoi Member
Mr. Neelesh Pandey Shri Krishna Chandra Pandey Business Ramnagar Colony, Hardoi Parent Representative
Mrs. Archana Singh Shri Abhishek Singh Service Dharamshala Road Hardoi Parent Representative
Mrs. Ruchi Goel Shri Dhiresh Chand Gupta Teacher Ashraf Tola, Ghanta Ghar, Hardoi Other School Teacher
Mr. Sandeep Kumar Shri Hari Prasad Verma Teacher Bahra Saudagar, Lucknow Road, Hardoi Other School Teacher
Ms. Gaushya Saiyad Quamarul Hasan Teacher Seth M R Jaipuria School Hardoi School Teacher
Ms Shani Mr Padanabham Teacher Seth M R Jaipuria School Hardoi School Teacher
Mr. Binod Tiwari Shri D. Tiwari Principal Seth M R Jaipuria School Hardoi Member Secretary (School Principal)
Dr. S.L Dwivedi Shri Lalji Mishra Principal Jawahar Navodaya Vidyalaya, Pihani Principal Sr.Sec. School, Pihani
Mr. Prem Narayan Shri Yogi Prasad Principal Kendriya Vidyalaya, Hardoi Principal Sr.Sec. School, Hardoi